Privacymededeling

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Fugro uw Persoonsgegevens gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, onze producten koopt, met ons communiceert of anderszins onze diensten gebruikt ("Diensten").

Wanneer we verwijzen naar "Fugro", "wij" of "ons" in het kader van dit Privacybeleid bedoelen we te verwijzen naar de Fugro-entiteit die verantwoordelijk is voor het gebruik van uw Persoonsgegevens. Dit is afhankelijk van de Fugro-entiteit(en) waarmee u een contract wilt aangaan of bent aangegaan voor het leveren van Diensten of waarvan u de website bezoekt. Een volledige lijst met locaties en contactgegevens van de Fugro-entiteiten is te vinden hier.

Wanneer we verwijzen naar "Persoonsgegevens" in het kader van dit Privacybeleid verstaan we hieronder alle informatie waarmee we u als individu kunnen identificeren. Dit sluit bedrijfsinformatie uit als aan dergelijke bedrijfsinformatie geen persoonsgegevens van personen kunnen worden ontleend. De soorten Persoonsgegevens die we verzamelen, worden verder beschreven onder paragraaf 3.

Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen hoe Fugro uw Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt als wij zaken met u doen of wanneer u onze websites bezoekt.

Toepassingsgebied van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van Persoonsgegevens van (potentiële) klanten, leveranciers of websitebezoekers die door Fugro worden verzameld en gebruikt. Dit omvat Persoonsgegevens van de volgende personen:

 1. (Potentiële) klanten: Wanneer we zaken doen met onze (zakelijke) klanten, betreffen de Persoonsgegevens die we verzamelen de gegevens die betrekking hebben op onze klanten en hun vertegenwoordigers of contactpersonen, zoals het e-mailadres van een vertegenwoordiger, het zakelijke telefoonnummer en het werkadres. Dit type Persoonsgegevens wordt verzameld via verschillende kanalen, zoals via onze website, in een verkoopproces, via telefoongesprekken, via formulieren die u bij ons indient, via e-mail of via zakelijke evenementen. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op bedrijfsinformatie als Persoonsgegevens van personen niet kunnen worden afgeleid uit dergelijke bedrijfsinformatie.
 2. Websitebezoekers: Wanneer u onze website bezoekt (hetzij als klant, zijn’ vertegenwoordiger of in een andere hoedanigheid), omvatten de Persoonsgegevens die we over u verzamelen gegevens die zijn verzameld via registraties, aankopen, in verband met uw vragen, inschrijving voor het ontvangen van direct marketing en gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt.
 3. Leveranciers: Wanneer we zaken doen met onze leveranciers, betreffen de Persoonsgegevens die we verzamelen de contactgegevens van de vertegenwoordigers en contactpersonen van onze leveranciers.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de soorten Persoonsgegevens die we verzamelen, de rechtsgrondslagen waarop we dit doen en voor welke doeleinden. De exacte soorten Persoonsgegevens die we van u verzamelen, zijn afhankelijk van uw relatie met Fugro (klant, leverancier of websitebezoeker) en welke Diensten u gebruikt.

Soorten Persoonsgegevens

Wettelijke grondslagen

Doelen

Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens die u ons verstrekt, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om een overeenkomst met u aan te gaan;
 • Uw toestemming;
 • Onze rechtmatige (commerciële) belangen.

 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten, en om u de informatie en diensten te bieden die u aanvraagt, inclusief het beheren en afhandelen van uw verzoeken, vragen of klachten;
 • Om u marketingcommunicatie, zoals onze nieuwsbrief, via e-mail te sturen (alleen na uw toestemming daarvoor);
 • Om onze interne klantendatabase (CRM) te beheren en contact met u te houden voor commerciële doeleinden (als u een bestaande klant bent).

Uw gebruik van onze Diensten. We verzamelen informatie met betrekking tot uw gebruik van Diensten, zoals informatie met betrekking tot aankopen die u doet (namens het bedrijf waarvoor u werkt).

 • Onze rechtmatige (commerciële) belangen.
 • Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en uit te breiden en onze Diensten te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Om onze bedrijfsvoering te vergemakkelijken en ons in staat te stellen bedrijfstransacties te doen in geval van een fusie, verkoop of reorganisatie van ons bedrijf of voor andere rechtmatige zakelijke doeleinden indien toegestaan door toepasselijk recht.

Uw financiële gegevens. De financiële informatie die aan ons is verstrekt (op verzoek of vrijwillig) en die aan u als klant (vertegenwoordiger) kan worden gekoppeld, zoals bankrekeninggegevens of factuurgegevens. 

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om een overeenkomst met u aan te gaan.
 • Om u onze facturen te sturen of om aan u als bedrijf openstaande bedragen te betalen.
Communicatiegegevens. Uw verzoeken, uw eventuele klachten en alle andere gegevens die we ontvangen als we met u communiceren via e-mail of online.
 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om een overeenkomst met u aan te gaan.
 • Om u (technische) klantondersteuning te bieden en eventuele vragen te beantwoorden.
Gegevens automatisch verzameld. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website (inclusief Google Analytics) te volgen en informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.             
 • Onze rechtmatige (commerciële) belangen.
 • Voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze Diensten en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie);
 • Om geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze Diensten te genereren;
 • Om de effectiviteit van advertenties die we u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties te bieden.

Opname van videobewakingsbeelden. Wanneer u onze gebouwen of gebouwen betreedt, wordt u opgenomen door onze videobewakingssystemen (CCTV). U kunt ook worden vastgelegd op videobeelden tijdens evenementen of beurzen waar we aan deelnemen en waar we video-opnames maken.

 • Onze rechtmatige (commerciële) belangen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Om de veiligheid van onze gebouwen te handhaven;
 • Om te helpen bij beveiliging en fraudepreventie.
Opname van webinars waaraan u deelneemt. Wanneer u deelneemt aan onze webinars of andere door ons gehoste vergaderingen, kunnen we geluids- en/of video-opnamen maken van de webinar of vergadering. Als we dit doen, zullen we u vooraf informeren dat er opnames worden gemaakt. Als u niet wilt worden opgenomen, kunt u ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de discussie of het webinar of de vergadering te verlaten.
 • Onze rechtmatige (commerciële) belangen.
 • Voor trainings- en leerdoeleinden;
 • Voor beheer- en administratieve doeleinden;
 • Om onze activiteiten en dienstverlening te verbeteren en te analyseren.

Andere persoonsgegevens. Dit omvat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de loop van uw contractuele relatie met ons, hetzij vrijwillig of op verzoek.

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Uw toestemming.
 • Afhankelijk van het doel waarvoor u ons uw Persoonsgegevens verstrekt, zoals om u aanvullende specifieke diensten te verlenen of om aan uw verzoeken te voldoen.

Hoe we uw Persoonsgegevens delen

We delen uw Persoonsgegevens met andere partijen die ons helpen bij het leveren van (een deel van) onze Diensten of om onze zakelijke activiteiten uit te voeren en uit te breiden. We zullen dit alleen doen op een strikte need-to-know-basis en na het aangaan van de nodige contractuele afspraken met dergelijke partijen. Voor deze doeleinden delen we uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Andere entiteiten binnen de Fugro Group. Uw Persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Fugro-bedrijven die uw Persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid voor interne administratieve doeleinden, managementdoeleinden, analytische doeleinden en andere zakelijke doeleinden. Uw Persoonsgegevens worden alleen door Fugro-bedrijven gebruikt voor marketingdoeleinden als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Een volledige lijst van de locaties van de verschillende Fugro-entiteiten is te vinden hier.
 • Dienstverleners. We schakelen externe leveranciers in om ons te helpen bij het leveren van (een deel van) de Diensten, zoals zakelijke partners, Leveranciers (inclusief IT-serviceproviders) en analyse- en zoekmachine-providers die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics.
 • Derden in geval van wettelijke verplichting. We maken uw Persoonsgegevens ook openbaar als dit wordt vereist door de wet of in het kader van een onderzoek, wettelijk voorschrift, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of gerechtelijk proces dat aan ons is betekend, of om de rechten of veiligheid van de website, ons of Fugro´s bedrijven te beschermen ’  .
 • Zakelijke transactie. Bovendien kan informatie over onze klanten, inclusief Persoonsgegevens, worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van Fugro’´s assets, acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

Bij het verlenen van hun diensten aan Fugro zullen zij namens ons toegang krijgen tot Persoonsgegevens, of deze ontvangen, onderhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, nemen we commercieel redelijke maatregelen om van derden te vereisen  dat zij uw Persoonsgegevens afdoende beveiligen en alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Internationale overdracht van uw Persoonsgegevens

In de meeste gevallen worden uw Persoonsgegevens binnen de Europese Unie verwerkt. Fugro kan echter alle Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt overdragen naar en verwerken in andere landen dan uw land van verblijf. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens. Fugro of derde partijen zullen er daarom naar streven dat er voldoende waarborgen zijn en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in verband met een dergelijke overdracht, met name voor Persoonsgegevens die worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat we wettelijk noodzakelijke contracten hebben gesloten met ontvangers van uw gegevens, waar nodig inclusief contractuele standaardclausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van alle documentatie met de geboden passende waarborgen door een verzoek te doen via dataprivacy@fugro.com.

Beveiliging

Fugro onderneemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat ze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies. We nemen maatregelen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Bovendien zorgen we er contractueel voor dat derden die uw Persoonsgegevens verwerken op dezelfde manier voor vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens zorgen.

Dataretentie

We bewaren uw Persoonsgegevens op basis van toepasselijke wet- en regelgeving en zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is op basis van toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over hoe lang we uw Persoonsgegevens verzamelen neemt u contact op met dataprivacy@fugro.com.

Uw rechten

Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om Persoonsgegevens op te vragen, te bekijken, te corrigeren, te actualiseren, weg te laten, te beperken of te verwijderen die u aan ons hebt verstrekt of waarvan u een elektronische kopie wilt ontvangen om te verzenden naar een ander bedrijf,  door een e-mail te sturen naar dataprivacy@fugro.com uw aanvraag specificeren. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Laat ons in uw verzoek weten welke Persoonsgegevens u wilt wijzigen, of u deze uit onze database wilt weglaten, of laat ons weten welke beperkingen u aan ons gebruik ervan wilt opleggen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.  Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde Persoonsgegevens moeten bewaren voor het bijhouden van gegevens en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u om een wijziging of verwijdering vroeg.

In het geval dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar dataprivacy@fugro.com het specificeren van uw verzoek zonder de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming te beïnvloeden voordat deze wordt ingetrokken. U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

Andere websites

Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden, zoals onze zakelijke partners, sociale media-netwerken of gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Raadpleeg dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar dataprivacy@fugro.com en zorg ervoor dat u de aard van uw vraag aangeeft.

Informeer naar ons Privacybeleid