Tư vấn địa chất

Tư vấn phù hợp với từng nhu cầu riêng, bao trùm nhiều phạm vi chuyên môn hoạt động hợp nhất về khoa học địa chất, dành cho mọi giai đoạn dự án của bạn - từ lên kế hoạch và thiết kế đến việc thực hiện và đưa vào hoạt động.