• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Water consultancy

De behoefte aan schoon water, bestrijding van overstromingen en een gezond aquatisch milieu stelt steeds meer eisen aan 's werelds watersystemen. Fugro biedt een totaalaanpak voor waterbeheer met een professioneel team van hydro-geologen, hydrologen, bodemwetenschappers en geofysici, als ook waterkwaliteit- en regelgevingsspecialisten.

Onze hands-on ervaring omvat hydro-geologische onderzoeken; bassin veilige opbrengstonderzoeken; watervoerende opslag en herstelprojecten; waterkwaliteitsevaluaties; haalbaarheidsstudies voor ontziltingsprojecten; grondwaterbassin managementstudies en individueel putontwerp en putveldontwikkelingsonderzoeken.

Waterbouw en bestrijding van overstromingen

Met behulp van de allernieuwste onderzoekstechnieken, voeren wij topografische kartering uit van rivieren en deltaregio’s die onder druk staan als gevolg van de klimaatverandering en verstedelijking. Ons FLI-MAP® systeem brengt moeilijke en ingewikkelde geotechnische en geo-hydrologische omstandigheden nauwkeurig in kaart.

Waterbeheer

Schoon water voor consumptie is een schaars goed in vele delen van de wereld en het lokaliseren van nieuwe voorraden is een grote zorg. Fugro’s deskundigheid in de-geohydrologische en ecologische aspecten van het natuurlijke watersysteem vormt een essentieel element van succesvol waterbeheer.

Stedelijke waterinfrastructuur

Intensieve neerslag en beperkte capaciteit voor wateropslag in stedelijke gebieden leidt tot overstromingen van stedelijk en landelijk gebied. Wij ontwerpen grondwater monitoringsplannen voor stedelijke gebieden en voorzien u van deskundig advies over waterpreventie, drainage en infiltratiesystemen.

Wij kunnen u helpen de aard van aan water gerelateerde uitdagingen te beoordelen en te begrijpen en adviseren over de gevaren en risicobeperkende maatregelen.

Waterbouw en bestrijding van overstromingen

Fugro is gespecialiseerd in risico-evaluatie en stabiliteit van hydraulische structuren (met name dijken) en beoordeelt overstromingsrisico's van rivieren en overstromingsgebieden. Onze innovatieve remote sensing technologieën, waaronder InSAR en LiDAR, stellen ons in staat de geometrie in kaart te brengen en alle bewegingen van dijken en bodemdalingen te controleren.

Onze wereldwijde weersvoorspellingsdiensten en oceanografische meetsystemen voorzien in real-time gegevens om vroegtijdig te kunnen waarschuwen voor overstromingen. De gegevens die we uit weerkundige systemen verzamelen, kunnen worden gebruikt als invoerparameters voor hydrodynamische en atmosferische modellen. Op die manier kunnen we stromen, golven, sedimenten en ecologie simuleren en voorspellen in rivieren, meren, estuaria, baaien, kustgebieden en zeeën.

Onze unieke combinatie van high-performance data inwinningstechnologieën en vakkundige advisering ondersteunen uw projecten in waterbouw en ter voorkoming van overstromingen, zoals: 

 • Dijk veiligheidsanalyse
 • In kaart brengen van overstromingsrisico's
 • Pipinganalyses n.a.v. doorlatendheidsmetingen (via CPT-HPT)
 • Realtime monitoring
 • Systemen voor vroegtijdige waarschuwing
 • Hydrodynamische modellering
 • Bathymetrische inspecties
 • Geofysisch onderzoek
 • Remote sensing analyse

Waterbeheer

Remote sensing en inmeettechnieken vanuit de lucht bieden een zeer kosteneffectieve en efficiënte methode voor het in kaart brengen van oppervlaktewater en grondwater (aquifer) systemen. Aangevuld met proefboringen en waterputmetingen, kunnen de bevindingen van het luchtonderzoek worden geëxtrapoleerd naar gebieden buiten de inspectie. Wij zijn gespecialiseerd in grootschalige geo-hydrologische veldstudies waarbij hydraulische metingen worden uitgevoerd met behulp van piëzometers en pomptesten. 

Ter ondersteuning van het ontwerp van waterinlaat en watermondingen past Fugro, met betrekking tot de ontwikkeling van ontziltingsinstallaties, zijn expertise op het gebied van grondwater en geotechniek toe door ondergrondse waterbronnen te verkennen.

In het mariene milieu voeren wij effectrapportages uit van diffuse emissies op waterlichamen en studies over van water afhankelijke ecosystemen en drasland (wetlands).

Voor uw waterbeheer projecten, zorgt onze consultancy en high-performance data inwinningstechnologieën voor voordelen met betrekking tot: 

 • Beheer van rivierbekkens
 • Rivier geomorfologie
 • Hydro-geologisch onderzoek
 • Milieu-impact studies
 • Habitat toewijzing
 • Mariene milieu studies
 • Ontwikkeling van waterputten
 • Zoutgehalte evaluatieonderzoek
 • Evaluatie van de waterkwaliteit
 • Grondwater monitoringsplannen
 • Aquifer toewijzing
 • Geo-hydrologische numerieke modellering

Stedelijke waterinfrastructuur

Onze specialisten voeren haalbaarheidsstudies voor watervoorziening, grondwatersanering en afvoer van afvalwater uit. Wij ontwerpen ook afvalwaterzuiveringsinstallaties. In antwoord op de groeiende wereldwijde vraag naar groene energie bieden wij geo-hydrologisch onderzoek voor geothermische energie en energie-opslag in aquifers, voor de verwarming en koeling van gebouwen of industriële processen.

Om het effect van (civiele) constructies op het oppervlakte- en grondwatersysteem te bepalen, is het van cruciaal belang de interacties tussen deze waterregimes te begrijpen. Wij verstrekken multi-disciplinair advies over de risico's in verband met de ontwatering van uitgravingen.

Onze expertise in hoogwaardige data inwinningstechnologieën en onze professionele consultancy zijn beschikbaar voor:

 • Effectbeoordelingen van civiele constructies op watersystemen
 • Ruimtelijke grondwater planning
 • Oppervlakte- en grondwatermonitoring
 • Haalbaarheidsstudies voor watervoorzieningen
 • Afvoer van afvalwater
 • Grondwatersanering
 • Grondwaterbehandelingsplannen
 • Ontwerp van watervoorzieningswerken
 • Ontwerp van drainage- en infiltratiewerken
 • Ontwatering van uitgravingen
 • Geothermische energie
 • Plannen voor het beheer van droogte en overstromingen

Door recente tsunami's, orkanen, overstromingen en droogten, gecombineerd met een groter algemeen bewustzijn van de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering, is de vraag naar technische diensten met betrekking tot waterbeheer toegenomen. Wij helpen u de aard van deze uitdagingen te begrijpen aan de hand van:

 • Ongeëvenaard advies over risico's en risicobeperkende maatregelen
 • Een wereldwijd netwerk van specialisten in waterbeheer
 • Waardevolle ervaring in data inwinningsmethoden en -technieken, gegevensverwerking, modellering en consultancy met betrekking tot water.

Informeer naar onze diensten