• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Als gevolg van klimaatverandering vormen schoon water en waterveiligheid een steeds grotere opgave. Onze hydrologen, waterbouwers, GIS en 3D modelleurs werken met de nieuwste technologie en betrouwbare data aan oplossingen voor de watersector.

Fugro is zowel actief in grote landelijke projecten als ook in kleinschalige ontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld Watervergunningen). 

Fugro Waterbouw is dé geotechnisch adviseur op het gebied van het beoordelen, bouwen nabij, versterken en aanleggen van waterkeringen. We onderscheiden ons door het bieden van totaaloplossingen en het creëren van waarde voor onze klanten op een resultaatgerichte manier door het inzetten van een breed scala aan state-of-the-art en innovatieve geotechnische diensten en producten, bestaande uit advisering, grondonderzoek, laboratoriumonderzoek, monitoring en geodetische metingen.

Fugro staat voor veilige waterkeringen, waarbij wij in onze dienstverlening gebruik maken van de nieuwste technologie en innovaties in de waterkeringssector en combineren dat met meer dan 25 jaar ervaring in het toetsen en ontwerpen van waterkeringen. Daarbij maken wij gebruik van de brede en wereldwijde expertise van Fugro. Wij zijn lid van verschillende technische commissies (STOWA, ENW, etc.) en nemen deel in de ontwikkeling van nieuwe normen en richtlijnen. Hiermee wordt geborgd dat de meest recente kennis en relevante innovaties in projecten worden toegepast.

Stedelijk waterbeheer

Waterbeheer in bebouwd gebied vormt een uitdaging in het licht van klimaatverandering. Het gaat daarbij zowel om tekorten als te veel aan water. Fugro biedt praktische oplossingen om water te bergen en om overlast en schade te voorkomen. Wij ontwerpen grondwater-en monitoringsplannen voor stedelijke gebieden. Daarnaast ontwerpen wij maatregelen, waarmee grondwater flexibel en actief kan worden beheerst. 

Wij kunnen u helpen de aard van aan water gerelateerde uitdagingen te beoordelen en te begrijpen en adviseren over de gevaren en risicobeperkende maatregelen.

Waterbouw en bestrijding van overstromingen

Fugro is gespecialiseerd in risico-evaluatie en stabiliteit van hydraulische structuren (met name dijken) en beoordeelt overstromingsrisico's van rivieren en overstromingsgebieden. Onze innovatieve remote sensing technologieën, waaronder InSAR en LiDAR, stellen ons in staat de geometrie in kaart te brengen en alle bewegingen van dijken en bodemdalingen te controleren.
 
 • Analyse van dijkveiligheid
 • Ontwerp van dijkversterkingen
 • Ontwerpen van bodem, oever- en taludbescherming
 • Automatisch rekenen aan dijkveiligheid met REAL™ 
 • Probabilistische analyses
 • In kaart brengen van overstromingsrisico’s
 • Bouwen bij waterkeringen
 • Ontwerp van gebiedsontwikkelingen, waaronder zandwinningen
 • Hergebruik en winning van grondstoffen 
 • Toepassen van gebiedseigen grond
 • Geavanceerde piping analyses met behulp van HPT-(A)MPT® technologie
 • Grond- en laboratoriumonderzoek
 • Real time monitoring
 • Geofysisch onderzoek, o.a. WAGEO, ERT, EM, en grondradar
 • Remote sensing (satelliet data)
 • Materiaalkundige kwaliteitscontroles

Fugro is actief in gebiedsontwikkelingen, waarbij naast dijkontwerpen wij ook diensten leveren  voor geomorfologie en hydro-geologisch onderzoek. Wij ondersteunen deze projecten zowel in de ontwerpfase als uitvoeringsfase (verificatie van ontwerp) en risicobeheersing. Voorbeelden zijn Ruimte voor de Rivier projecten (I-Lent, Westenholte). Ook is Fugro actief in maatregelen die voortkomen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Klimaatverandering en bevolkingsgroei leiden tot grote uitdagingen. Enerzijds door overstromingen en wateroverlast en anderzijds door lange perioden van droogte.

Door onze inzet van ons wereldwijde netwerk van specialisten in waterbeheer en waterveiligheid, gecombineerd met unieke technologie om data van de ondergrond in te winnen zijn wij in staat om:

 • Oplossingen met hoge kwaliteit te vinden voor uw problemen
 • Werkzaamheden sneller en efficiënter uit te voeren
 • Risico’s te beperken of mitigeren

Informeer naar onze diensten