• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Vandens konsultacijų paslaugos

Dėl švaraus vandens, potvynių kontrolės ir sveikos vandens aplinkos poreikio vis labiau didėja pasaulio vandens sistemų paklausa. „Fugro“ siūlo visa apimantį požiūrį į vandens išteklių valdymą ir profesionalų komandą, kurią sudaro hidrogeologai, hidrologai, dirvožemio mokslininkai, geofizikai ir vandens kokybės bei reglamentavimo specialistai.

Mūsų praktinė patirtis apima: hidrogeologinius tyrimus, baseino eksploatacinių išteklių tyrimus, vandeningojo sluoksnio atsargų ir atkūrimo projektus, vandens kokybės vertinimus, vandens gėlinimo projektų galimybių studijas, požeminio vandens baseinų valdymo tyrimus, individualių gręžinių projektavimą ir telkinių plėtros tyrimus.

Vandens apsauga ir potvynių kontrolė

Naudodamiesi moderniausiomis tyrimo priemonėmis atliekame upių ir deltų regionų, kuriems kyla pavojus dėl klimato kaitos ir urbanizacijos, topografinį kartografavimą. Mūsų FLI-MAP® sistema tiksliai kartografuoja sudėtingas geotechhnines ir geohidrologines sąlygas.

vandens išteklių valdymas.

Daugelyje pasaulio vietų vartojimui skirto gėlo vandens trūksta ir naujų tiekimo šaltinių paieška yra opi problema. „Fugro“ patirtis,-kai kalbama apie natūralios vandens sistemos hidrologinius ir aplinkosaugos aspektus, yra esminis sėkmingo vandens išteklių valdymo elementas.

Miesto vandens infrastruktūra

Dėl mažesnio drėgmės imlumo miesto vietovėse ir intensyvaus lietaus miestuose ir kaimuose kyla potvynių. Mes rengiame miesto vietovių požeminio vandens monitoringo planus ir teikiame profesionalias konsultacijas dėl potvynių sušvelninimo, drenažo ir infiltracijos sistemų.

Mes Jums padėsime įvertinti ir suprasti su vandeniu susijusių iššūkių esmę ir patarsime dėl rizikos ir rizikos mažinimo priemonių.

Vandens apsauga ir potvynių kontrolė

„Fugro“ specializuojasi hidrotechninių statinių, ypač užtvankų, rizikos vertinimo bei stabilumo srityje ir sudaro visos upės ir užliejamojo slėnio sistemos potvynių rizikos žemėlapius. Mūsų novatoriškos nuotolinio matavimo technologijos, įskaitant InSAR ir LiDAR, mums suteikia galimybę užfiksuoti geometrinius duomenis ir stebėti bet kokius užtvankos judesius ir nusėdimą.

Pasaulio orų prognozavimo tarnybos ir okeanografijos matavimo sistemos teikia tikralaikės stebėsenos duomenis, kad apie potvynius būtų galima iš anksto įspėti. Iš jūrų meteorologinių sistemų surinktus duomenis galima panaudoti kaip hidrodinaminių ir atmosferos modelių įvesties parametrus, kad upėse, ežeruose, upių žiotyse, įlankose, pakrantės zonose ir jūrose galėtume modeliuoti ir prognozuoti srautus, bangas, nuosėdas ir ekologiją.

Dėl unikalaus veiksmingų duomenų rinkimo technologijų ir konsultavimo paslaugų derinio, teikiame pagalbą įgyvendinant vandens apsaugos ir potvynių kontrolės projektus, kaip antai: 

 • užtvankų saugos analizė;
 • potvynių rizikos kartografavimas;
 • vamzdynų tikrinimas taikant CPT-HPT;
 • tikralaikis monitoringas;
 • išankstinio perspėjimo sistemos;
 • hidrodinaminis modeliavimas;
 • batimetriniai tyrimai;
 • geofiziniai tyrimai;
 • nuotolinio matavimo analizė;

vandens išteklių valdymas.

Nuotolinis matavimas ir iš oro atliekamas tyrimas yra itin ekonomiškai efektyvios ir veiksmingos paviršinio ir požeminio vandens (vandeningojo sluoksnio) sistemų kartografavimo priemonės. Iš oro atliekamo tyrimo rezultatus integravus į bandomuosius arba tiriamuosius gręžinius, juos galima ekstrapoliuoti už tyrimo ribų esančioms zonoms. Mūsų specializacija yra didelio masto geohidrologiniai lauko tyrimai, kai hidrauliniai matavimai atliekami naudojant pjezometrus ir siurblius. 

Kurdama vandens gėlinimo įrenginius, „Fugro“ pasitelkia savo požeminio vandens ir geotechnikos patirtį ir žvalgo požeminio vandens tiekimo šaltinius, kad būtų lengviau suprojektuoti vandens įleidimo / išleidimo konstrukcijas.

Jūros aplinkoje atliekame difuzinės emisijos poveikio vandens telkiniams tyrimus ir nuo vandens priklausančių ekosistemų bei šlapžemių tyrimus.

Mūsų konsultavimo paslaugos ir veiksmingos duomenų rinkimo technologijos Jums pravers įgyvendinant toliau nurodytus vandens išteklių valdymo projektus. 

 • Upės baseino valdymas
 • Upės geomorfologija
 • Hidrogeologinis tyrimas
 • Poveikio aplinkai tyrimai
 • Buveinių kartografavimas
 • Jūrų aplinkos apsaugos tyrimai
 • Vandens gręžinių įrengimas
 • Druskingumo vertinimo tyrimai
 • Vandens kokybės vertinimas
 • Požeminio vandens monitoringo planai
 • Vandeningojo sluoksnio kartografavimas
 • Geohidrologinis skaitinis modeliavimas

Miesto vandens infrastruktūra

Mūsų specialistai rengia galimybių studijas dėl vandens tiekimo, požeminio vandens valymo ir nuotekų šalinimo. Mes taip pat projektuojame vandens valymo įrenginius. Visame pasaulyje didėjant atsinaujinančių išteklių energijos paklausai, mes atliekame geohidrologinius tyrimus, skirtus geoterminei energijai ir energijos saugojimui vandeninguosiuose sluoksniuose, pastatų ar pramoninių procesų šildymui ir vėsinimui.

Norint nustatyti (civilinės) statybos poveikį paviršinio ir gruntinio vandens sistemai, būtina suvokti šių vandens režimų tarpusavio sąveiką. Mes teikiame įvairių sričių konsultacijas dėl rizikos, susijusios su kasybos vietų nusausinimu.

Mūsų patirtis, susijusi su veiksmingomis duomenų rinkimo technologijomis, ir mūsų profesionalios konsultavimo paslaugos teikiamos šiose srityse:

 • civilinės statybos poveikio vandens sistemoms studijos;
 • erdvinis požeminio vandens planavimas;
 • paviršinio ir požeminio vandens monitoringas;
 • vandens tiekimo galimybių studijos;
 • nuotekų šalinimas;
 • požeminio vandens valymas;
 • požeminio vandens valymo planai;
 • vandens tiekimo įrenginių projektavimas;
 • drenažo ir infiltracijos įrenginių projektavimas;
 • kasybos vietų nusausinimas;
 • geoterminė energija;
 • sausrų ir potvynių valdymo planai.

Dėl neseniai kilusių cunamių, uraganų, potvynių ir sausrų bei dėl didėjančio visuomenės informuotumo apie galimą klimato kaitos poveikį auga techninių paslaugų, susijusių su vandens išteklių valdymu, paklausa. Padėsime geriau suvokti šių iššūkių pobūdį, teikdami:

 • unikalius patarimus dėl rizikos ir rizikos mažinimo priemonių;
 • pasaulinį vandens specialistų tinklą;
 • vertingą patirtį, susijusią su duomenų įgijimo metodais ir būdais, duomenų apdorojimu, modeliavimu ir su vandens ištekliais susijusias konsultavimo paslaugas.

Pasiteiraukite apie mūsų paslaugas